Vận Tải Đường Sắt – Ga Đà Nẵng

GA ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Đôi nét về lịch sử

Pháp bắt đầu xây dựng tuyến đường sắt ở Đà Nẵng vào năm 1898. Khai mở cho vận tải đường sắt Đà Nẵng ngày nay. Tháng 10-1936 Pháp đã hoàn thành xong những tuyến đường sắt cơ bản. 

Nhà ga của đường sắt Đà Nẵng được xây dựng vào năm 1905. Nằm ở trung tâm thành phố và tuyến đường xe lửa đã được khai thông với 5 trạm dừng. Được vận hành mỗi ngày 3 chuyến.

Vận tải đường sắt Đà Nẵng ngày nay

Ga Đà Nẵng ngày nay đang nằm trên địa bàn quận Thanh Khê và là ga trung tâm giao thông đường sắt chính của thành phố Đà Nẵng. Với hoạt động hàng ngày lên đên 20 lượt tàu đáp ứng đủ lượng khách hàng và số lượng hàng hóa rất lớn. 

Từ khi khánh thành đến nay, ga Đà Nẵng được sửa chữa nhiều lần. Nên không còn dấu vết của lối kiến trúc xưa. Ga Đà Nẵng nằm trong nội thị thành phố, là một trong những ga lớn và tốt nhất miền Trung. Cũng là một trong những ga quan trọng nhất trên tuyến đường sắt Bắc – Nam. Cùng với tầm vóc phát triển của thành phố lớn nhất miền trung. Ga Đà Nẵng hiện nay đã khang trang, sạch đẹp với sức chứa trên 200 người. Được trang bị đầy đủ tiện nghi cùng nhiều dịch vụ phục vụ khách hàng.

Tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua thành phố có chiều dài khoảng 30 km. Với các ga Đà Nẵng, Thanh Khê, Kim Liên, Hải Vân Nam. Hàng tuần có khoảng 30 chuyến tàu hỏa từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng. Từ ga Đà Nẵng, hành khách có thể mua vé đến tất cả các ga trong cả nước. Ngoài các chuyến tàu Bắc – Nam. Ga Đà Nẵng còn có thêm những chuyến tàu địa phương đáp ứng lượng khách rất lớn giữa các tỉnh, thành Đà Nẵng – Huế, Đà Nẵng – Quảng Bình, Đà Nẵng – Vinh, Đà Nẵng – Quy Nhơn, Đà Nẵng – Tp. Hồ Chí Minh.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng là một thành phố nổi tiếng về du lịch nên sẽ rất thích hợp với việc ưu tiên phát triển vận tải khách công cộng. Đồng thời tiến hành nghiên cứu và phát triển tàu điện ngầm nhằm giảm dần phương tiện giao thông trong nội thành. Kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng.  Đồng thời, nghiên cứu xây dựng mạng lưới tàu điện ngầm nhằm giảm dần phương tiện giao thông cá nhân trong nội thành. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố phát triển hiện đại, bền vững. 

4 thoughts on “Vận Tải Đường Sắt – Ga Đà Nẵng”

  1. I am just so happy that I discovered by chance this url! But not just has it been lately pretty advantageous for my vision in provisions of discovering your information on a range of content, but it is been a terrific way personally to network with more people whom nurture comparable concerns. I had discovered unexpectedly so most people worthwhile methods and method at this site who have got authentically assisted me in my every day world, and I can’t pause to spread this aid with the my kin. In addition to that, I grasp that they are going to appreciate some of the loved important info in which they are able to see at this point besides. I’m going to undoubtedly be reviewing this domain over-and-over just as before, as there are unfailingly consistent something else innovative and encouraging to explore. be grateful to you for constructing an extremely impressive stage, and I could not procrastinate to impart this reference with my relations. I acknowledge that they could respect all of the once-in-a-lifetime info that they may be able notice at this place as well. I will undoubtedly be revisiting this page again and once more,, as there’s always time after time options intriguing and thrilling to spot. Say thanks a lot for forming such an great framework!

    I am tremendously thankful for discovering this web, due to the fact it has as long as me with priceless know-how and content I always might use in my personal and experienced living. I will surely be passing on the word related to this outstanding web-page to my associates and will continue to go back to it repeatedly for additional tools.

    The web site will have to to quite simply champion guided by my free time. If you want to understand more about this key fact subject matter explore my personal web page: moving company seo services

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top